ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
Layout220*208666PDFಅಬ್ದುಲಅಮೀರ ಸೈಯದಸಾಬ ಗುಲಬರ್ಗಾಶೆಡ್ ನಿರಾಶ್ರಿತರು   02/02/2009