ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
Layout220*209066PDFಈರಣ್ನ ಬಸಪ್ಪ ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿಶೆಡ್ ನಿರಾಶ್ರಿತರು   02/02/2009