ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
691789PDFಸಯ್ಯದಅಮೀರ ಇಸ್ಮಾಯಿಲಸಾ ಬಾಯಿಸರ್ಕಾರಮುವಮಗ3114/ಎ2