ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
693289PDF1)ಶೈಲಾ ಬಸವರಾಜ ಯಳಮೇಲಿ 2)ಶಿವಾನಂದ 3)ಶಶಾಂಕ ತಂ ಬಸವರಾಜ ಯಳಮೇಲಿ 4)ಕಸ್ತೂರಿಬಾಯಿ ಶಿವಾನಂದ ಯಳಮೇಲಿವಾರಸಾ