ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
694489PDFಹನಮಂತ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಮಣ್ಣೂರ ಬಾ.ಕು.ವ.ಮಕ್ಕಳು10198/2/12ಸಿ1800006/05/2016