ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
694798PDFಸುಭಾಸಚಂದ್ರ ಹನಮಂತಪ್ಪ ಬದಾಮಿಬಾ.ಕು.ವ.ಸಹೋದರ10198/ಎ1800005/08/2013