ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69ಬಿ2129PDFಶಿವರಾಜ ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ ಬದಾಮಿಮುಖ್ಯಸ್ಥರು101/1ಬಿ/2ಎ900022/01/2013