ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69ಬಿ4912PDFನಿಂಗಪ್ಪ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಗುಡಸಲಮನಿಬಾಡಿಗೆದಾರರು10199/ಅ/2ಅ900016/06/2016