ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69ಬಿ6912PDFಹಸಿನ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲಸಾ ಬಾಯಿಸರ್ಕಾರಮುಖ್ಯ ಸಣತ್ರಸ್ಥರು3114/ಎ2