ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69ಬಿ8129PDF(ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂಬಾಜಿ ಕಪಾಟೆ) 1)ಸಂತೋಷ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಪಾಟೆ 2)ಸಂಗೀತಾ ಅಂಬಾಜಿ ಕುಂಟೆ 3)ಸರಿತಾ ಮಹೇಶ ರಂಗದಾಲ 4)ಸುನಿತಾ @ ಶ್ವೇತಾ ವಿಜಯ ಕುಂಟೆಮು.ಸ3416/1