ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69ಬಿ14912PDFನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಧರ್ಮಾಜಿ ಮಿರಜಕರಮುಖ್ಯಸ್ಥರು10198/2/4900031/01/2017