ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69ಬಿ17912PDFಫಕ್ರುಸಾಬ ವಲ್ಲಿಸಾಬ ಬಾಗವಾನಮುಖ್ಯಸ್ಥರು2481/ಅ/1ಬಿ900024/02/2014