ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69ಬಿ23912PDF1)ಸಂಗಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಹಣಗಿ 2)ಸುರೇಶ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಹಂಚಾಟೆ 3