ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69ಬಿ26912PDF1)ನಯೀಮಅಹ್ಮದ 2)ಸನಾಉಲ್ಲಾ 3) ಇನಾಮತಉಲ್ಲಾ ತಂ ಅಬ್ದುಲರಸೂಲ ನಾಯಕವಾಡಿಮು.ಸ3123/ಅ/2