ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69ಬಿ38912PDFಜೈತುನಬಿ ಗಂ. ಮಹಿಬೂಬಸಾಬ ಮೈಸೂರವಾಲೆಮುಖ್ಯಸ್ಥರು2195/ಎ900008/01/2014