ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69ಬಿ43912PDF1)ಮಹ್ಮದರಫೀಕ ಮಶಾಕಸಾಬ ಖಲಾಸಿ 2)ಬೀಬಿಜಾನ ಹುಸೇನಸಾಬ ಬೈಗಂಪಲ್ಲಿ 3