ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69ಬಿ94912PDFನಾಗಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಚಿನ್ನಾಪೂರ ಹಾಗೂ ವಗೈರೆಮು.ಸ10193ಎ/1ಎ/11