ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69ಬಿ97912PDF1)ಪಾಂಡುರಂಗ 2) ಬಾಲಚಂದ್ರ ಖಂಡೋಬಾ ವಾಡಕರಮುಖ್ಯಸ್ಥರು2507/16300027/07/2017