ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69ಸಿ31218PDF1)ಅಂಬಿಕಾ 2)ಮಹೇಶ 3)ಮೇಘಾ ತಂ ಗಣೇಶ ಶಹಾಪೂರ 4)ಶಿವಮ್ಮ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಶಹಾಪೂರವಾರಸಾ