ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69ಸಿ61218PDFಮಹರುನ್ನಿಸಾ ಸೈಯದಅಹ್ಮದ ಮಕಾನದಾರಮುಖ್ಯ ಸಂತ್ರಸ್ಥರು3295/ಅ/2