ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69ಸಿ111812PDFಶ್ರೀಧರ ತಂ ಕೃಷ್ಣಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿಮುಖ್ಯಸ್ಥರು2211/14320019/12/2013