ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69ಸಿ131218PDF1)ರಾಜೇಂದ್ರ ತವನಪ್ಪ ಒಂದಕುದರಿ ಹಾಗೂ ವಗೈರೆಮುಖ್ಯ ಸಂತ್ರಸ್ಥರು3313