ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69ಸಿ201218PDFಮುಕ್ತುಂಬಿ ಅಲ್ಲಿಸಾಭ ಕುಟಕನಕೇರಿಮುಖ್ಯ ಸಂತ್ರಸ್ಥರು33124320001/04/2017