ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69ಸಿ221218PDFಶೋಭಾ ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಹಿರೇಮಠ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು9417/2ಡಿ/14320025/11/2015