ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69ಸಿ231218PDF1)ರಾಜಮಾ ಮೈಹಿಬೂಬಸಾಬ ಬಾಗವಾನ 2)ಶಕೀಲಾಬಾನು 3)ಹೀನಾಕೌಸರ 4)ಇಕ್ಬಾಲ 5)ಯಾಶಿನಇಕ್ಬಾಲ ತಂ ಮಹಿಬೂಬಸಾಬ ಬಾಗವಾನ 6)ಖಾಜಿಸಾಬ ಗುಡುಸಾಬ ಬಾಗವಾನ 7)ಖಾಲೇಸಾಬ 8)ಖಾಜಮಾ9)(ಅಲ್ಲಮ್ಮಾ) 1)ಮೈಬೂಬ 2)ರಫೀಕ 3)ಮನಸೂರಮಾ 4)ಸುಮ್ಮಯ್ಯಾಬೇಗಂ 10)ಮಮತಾಜ ಚೌಧರಿ 3316