ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69ಸಿ261218PDF1)ಜೈತುನಬಿ ಅಬ್ದುಲಗಣಿ ಡಾಲಾಯತ 2)ಅಬ್ದುಲಗಫೂರ ಅಬ್ದುಲಗಣಿ ಡಾಲಾಯತ 3