ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69ಸಿ271218PDF1) ಶಾರದಾ ಶಶಿಧರ ಅಂಗಡಿ 2) ಶಶಿಧರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ 3303/1ಡಿ/14320028/12/2016