ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69ಸಿ311218PDFಗಿಡ್ಡುಸಾಬ ಮಲ್ಲಿಕಸಾಬ ಬಾಗವಾನಮುಖ್ಯಸ್ಥರು33054320005/10/2017