ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69ಸಿ361218PDFನೀಲಮ್ಮ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಿಜ್ಜರಗಿಮುಖ್ಯಸ್ಥರು3403/ಇ4320022/09/2017