ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69ಸಿ371218PDFನಾಗವ್ವ ಸಂಗಯ್ಯ ಜುಕ್ತಿಮಠಮುಖ್ಯ ಸಂತ್ರಸ್ಥರು3172/ಅ/44320001/04/2017