ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69ಸಿ391218PDFಪ್ರಕಾಶ ವೀರಪ್ಪ ಕುಪ್ಪಸ್ತಮುಖ್ಯ ಸಂತ್ರಸ್ಥರು3294/1/ಇ