ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69ಸಿ491218PDF1)ಸುಂದರವ್ವ ಈರಪ್ಪ @ ವೀರಪ್ಪ ರೋಣದ 2)ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಈರಪ್ಪ ರೋಣದವಾರಸಾ