ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69ಸಿ501218PDF1)ಅಬ್ದುಲಖಾದರ 2)ಇಬಜುಲರಹಿಮಾನ ತಂ ಇಸ್ಮಾಯಿಲಸಾ ಬಾಯಿಸರ್ಕಾರ 3