ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69ಸಿ531218PDFಕೃಷ್ಣಾ ಗೋಪಾಳಭಟ್ಟ ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ವಗೈರೆಮುಖ್ಯಸ್ಥರು1437/ಎ10800020/04/2017