ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69ಸಿ551218PDFವಾದಿರಾಜ ತಮ್ಮಣ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಕಾವೇರಿಬಾ.ಕು.ವ.ಮಗ2200/24320010/04/2017