ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69ಸಿ571218PDF1)ಶಶಿಕಾಂತ ರಂಗಪ್ಪ ಯಲಿಗಾರ 2)(ಅಶೋಕ ರಂಗಪ್ಪ ಯಲಿಗಾರ) 1)ಲಕ್ಷ್ಮೀ 2)ಶೃತಿ 3)ಮನೋಜ ತಂ ಅಶೋಕ ಯಲಿಗಾರ 3)ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತೋಟದ 4)ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಚೌಧರಿಮು.ಸ3167/1/ಬ/1