ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69ಸಿ631218PDFಅಬ್ಬಾಸಅಲಿ ಖಾದರಬೇಗ ಇನಾಮದಾರಮುಖ್ಯಸ್ಥರು1245,249ಎ10800027/10/2017