ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69ಡಿ41524PDFಸುಭಾಸಚಂದ್ರ ಪದಮಪ್ಪ ಘೋಂಗಡೆಮುಖ್ಯ ಸಣತ್ರಸ್ಥರು3428/ಬ