ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69ಡಿ91524PDFಸ್ವಪ್ನಾ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಹಲಕಾಟೆಮುಖ್ಯ ಸಂತ್ರಸ್ಥರು3171/9