ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69ಡಿ101524PDFಮೇನಕಾ ಗಂ ಗಡಫಗಡ ಬಿರಾದರಮುಖ್ಯಸ್ಥರು10199ಎ/1ಎ/1/2ಪಿ8640003/09/2015