ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69ಡಿ141524PDF1)ರಫೀಕಅಹ್ಮದ ಸೈಯದಅಹ್ಮದ ಮಕಾನದಾರ ವಗೈರೆಮುಖ್ಯ ಸಂತ್ರಸ್ಥರು3295/ಎ/1