ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69ಡಿ191524PDFಕಮಲಾಬಾಯಿ ರಾಘವೇಮದ್ರರಾವ ದೇಶಪಾಂಡೆಮುಖ್ಯಸ್ಥರು21798640004/03/2017