ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
6921827PDFಇಂದುಮತಿ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಮಣ್ಣೂರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು10198/2/2ಸಿ12420029/01/2016