ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
6942718PDF1)ರಾಮಚಂದ್ರ 2)ಗುರುರಾಜ 3)ಸಂಜಯ ತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ ಕಂಚಿಮುಖ್ಯಸ್ಥರು23912420030/12/2013