ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
6951827PDF1) ಭೀಮಪ್ಪ ಗಂಗಪ್ಪ ಗಂಗಪ್ಪನವರ 2)ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗಂಗಪ್ಪ ಗಂಗಪ್ಪನವರ 3) ಯಮನವ್ವ ನಿಂಗಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿಮುಖ್ಯಸ್ಥರು2260,261/212420031/12/2013