ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
6982718PDFಬಸವರಾಜ ಹನಮಂತಪ್ಪ ಬದಾಮಿಮುಖ್ಯ ಸಂತ್ರಸ್ಥರು10198/1ಅ12420010/12/2012