ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
6992718PDF(ವಿಜಯಕುಮಾರ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗುಣಮಿಠಕಲ್ಲ) ಶ್ರೀ ವೈಭವ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಪರದೇಶಿ ಉರ್ಫ ಗುಣಮಿಠಕಲ್ಲಮುಖ್ಯಸ್ಥರು10198/412420027/10/2014