ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69101827PDFಮೈಬೂಬಬಾಶಾ 2) ಮಹ್ಮದಯೂಸಫ್ ತಂ ಬಾಶಾಸಾಬ ಮಕಾನದಾರಮುಖ್ಯಸ್ಥರು2505/312420009/12/2013