ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69121827PDFವಸಂತ ರಾಘವೇಂದ್ರಚಾರ್ಯ ಕಾವೇರಿ ಉರ್ಫ ಪುರೋಹಿತಮುಖ್ಯಸ್ಥರು2183/2,183/312420006/02/2014