ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
69131827PDFಸುಧಾ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ನಾರಾ ವಗೈರೆಮುಖ್ಯ ಸಣತ್ರಸ್ಥರು3388/3